[HaitianCreoleMP3 Free MP3 Kreyòl Podcast: Home of 'Sa'k Pase? N-ap Boule Textbook!' Audio Download]

Si chen rakonte w sa yo wè, ou p'ap janm mache nannwit

If dogs tell you what they see, you will never walk at night (Haitian Proverb)

Here are a few paragraphs of the text: 

You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com

Chak ane, ameriken selebre 4 jiyè.  Se fèt endependans peyi etazini te pran nan men Angletè.  (Every year, Americans celebrate 4th of July.  It is the independence of the United States from England. 

Ameriken selebre ak fèt hòtdòg, jwèt, epi konkou.  Y’al sou plaj.  Y’al jwe nan lak.  Yo vwayaje al wè fanmi yo nan lòt vil.  Moun ap kouri monte, kouri desann toupatou.  Yo achte anpil fe atifis pou yo fete jou sa a. Gen Ameriken ki chita pale, manje, bay blag epi ri ak zanmi yo. Manje, jwèt, alkowòl, byè reyini moun. Men pafwa yo se kòz tèt chaje ak anpil pèn.  Nenpòt zam, - kòmanse ak kouto rive sou zam fe tankou fizi, revòlvè, wouzi, AR15 - pa dwe kole ak tafya, estipefyan oswa dwòg nakotic.  Gen lòt ki dwe mache nan mitan gwo flam chalè.  Solèy la pa padonnen okenn moun.  Y’ap travay paske fòk yo travay si yo se doktè, chofè taksi tankou chofè Uber ak Lyft.  Lè Ameriken fin banboche, yo tonbe sou.  Yo pran woule atè a epi yo fè dega nan vwazinaj la.  Vwazen rele lapolis ki vin mete lòd nan dezòd.  Yo menm arete kèk brigan ak dilè ki t’ap vann dròg opyòd tankou Krak, Kokayin, Fentanyl, ewoyin, metadòn, oksikodonn, elatriye.  Yo rele yon chofè Uber oswa Lyft pou yo ka ale nan yon lòt fèt.  Yo kontinye bwè plis tafya, kleren, Wiski ak tout lòt bwason yo jwenn.  Yo sou anba dwòg.  Anvan jounen an fini, chofè anbulans pa ka selebre paske yo dwe al chache banbochè sa yo ki tonbe anba dòz eksesif (overdose).  Yo menmen yo nan lopital pou doktè ak enfimyè ka sove lavi yo.  Paran banbochè sa yo pa konnen ki kote pitit yo ye.  Pitit yo pa’t rete an kontak avèk yo.  Dwòg fò sa yo yo rele Opyòd chanje sèvo.  Nou pa bezwen di nou ke timoun ki kòmanse pran dwòg sa yo depi yo te tou piti pral soufri konsekans yo pandan anpil tan.  Yo fè jenn gason ak jenn fanm tounen zonbi k’ap kouri toupatou pou achte dwòg.  Yo vle santi yo alèz pou toutan.  Yo pa ka viv san yo. Yo ka menm rive komèt nenpòt krim pou yo ka achte sa yo bezwen pou yon tikadè. Adiksyon se yon fòm konpilsyon pou achte kounye a menm.  Si yo reyisi kenbe yon djòb, yo travay sèlman pou ache plis opyòd.  Se tankou yon epidemi k’ap detwi fanmi Amerikèn an kachèt.  Pafwa tout manm yon fanmi ap soufri nan epidemi sa a yon fòm tankou yon lòt.

4 jiyè dènye manm fanmi an pa ka rete lakay la.  Gen twòp bwi nan vwazinaj la.  Chen pran jape epi kouri toupatou nan lakou a jiskaske yo sote antouraj la.  Si mèt yo pa la, yo pa gen chans rete nan lakou a. Yo kontre ak lòt chen nan vwazinaj la ke fe atifis t’ap toumante pandan tout jounen an.  Yo fòme yon gwo bann chen k’ap kouri monte desann.  Granmoun kon timoun ki wè yo tonbe pè.  Yo kouri al kache anndan lakay yo oswa nenpòt kote yo ka jwenn yon ti kote pou yo kache.  Gwo chen ak ti chen ap jape. Yo fè tankou yo ankolè ak anraje.  Moun gen rezon pè oswa pran kouri nan lòt direksyon.  Se yo menm ak pitit yo ki rann lavi chen sa yo mizerab.  Bann chen sa yo se tankou refijye k’ap chache refij nenpòt ki kote ki pa gen bwi, zam k’ap tire oswa eklate anlè.  Gen chen k’ap chache gadyen yo.  Gen lòt chen k’ap chache pitit gadyen yo ki kite kay la depi kèk tan.  Dwòg nakotik (estipefyan) te pran tèt jenn gason ak jenn fanm sa yo.   Yo se moun pèdi nèt.

 

Translated Text:

 You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com

Americans celebrate with hotdogs, games, and races.  They go to beaches.  They go to lakes.  They travel to see family members in other cities.  They are running up and down every where.  They buy a lot fireworks to celebrate this day.  There are Americans who sit around to chat, eat, tell jokes and laugh with their friends. Meals, games, alcohol, beer gather people together.  However, they are sometimes the causes of headaches and much pain.  Whatever weapons – from knives to firearms such as guns, revolver, machine guns, AR15 etc – should not go along with alcohol and narcotic drugs.  There are Americans who must walk around in the middle of the hot humid or dry heat.  The sun is unforgiving to everybody.  They are working because they have to work if they are doctors, taxi drivers such as Uber and Lyft drivers.

 When some Americans finish celebrating, they get drunk, inebriated, intoxicated.  They start rolling on the ground and causing damage in the neighborhood.  Neighbors call the police who come to restore order amidst the chaos.  The police officers even arrest some drunk troublemakers and drug dealers for selling opioids such as Duragesic or Fentanyl, crack, cocaine, heroin, methadone, Roxicodone or oxycodone etc. Some of the revelers call Uber or Lyft so they can go to another party.  They continue to drink more alcohol, wiskey, and any other alcoholic beverages they can find.  They are high on all kinds of drugs. 

Before the end of the day, ambulance drivers cannot celebrate because they must be dispatched to pick up the overdosed revelers.  They take them to the hospital so doctors and nurses can save their lives.  The parents of those revelers do not know where their sons and daughters are.  The children do not stay in touch with their parents.  These strong narcotic drugs known as opioids change their growing brain. 

Needless to say that kids who are exposed to them at a young age will suffer long-term consequences.  They turn young men and women into zombies running everywhere and looking for the next high.  They cannot live with them.  They have to stay on a constant high.  They may even turn to crimes to get the drug they are after for a short time.  Addiction is a form of compulsive shopping.  The drug addicts want their joint now.  If they manage to hold a job, they work only to be able to purchase more opioids.  It’s a hidden epidemic that is destroying the American family.  Oftentimes, all the members of a family are suffering from this hidden epidemic one form or another.

4th of July, the last member of the family cannot stay in the house.  There is too much noise in the neighborhood.  The dogs start barking and running all around the yard until they jump over the fence.  If their owners are not present, they do not have any chance of staying in the yard.  They encountered other neighborhood dogs tormented by the fireworks all day long.  They form a huge pack of dogs running up and down.  As soon as adults and children see them, they get so scared.  They run back to hide in their home or anywhere they can find shelter. Dogs of all breed, big as well as small dogs, are barking.  They pretend to be mad and enraged.  People have reason to be afraid or run away in a different direction.  Their children and they are the ones who make these dogs’ lives miserable on 4th of July.  This pack of dogs is like this mass of refugees who are seeking refuge in any place free of noise, exploding weapons and gunshots.  There are dogs that are looking for their best friends, their loyal mates.  There are dogs that are looking for their guardians’ sons and daughters who left home many years, months, or weeks ago. Opioids, marijuana, narcotic drugs and alcohol took over these young men and women’s mind, brain, and life.  They’re already gone.  Gone far away. 

 

 

Direct download: 1HaitiHiddenTreasures-Podcast.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 10:53pm PST-->


Llamennos / Call us / Appelez nous


Donate to HaitianCreoleMP3 Homebuilding Project
Number of Homes Built: 0

Amount Received: $0


Donate to Help Defray Podcast Bandwith Costs


Online Haitian Creole Teacher:
Consultation by Phone: Pay Before Calling BelowAsk your Haitian Creole Questions with

HaitianCreole@Gmail.com or at AnnPaleKreyol@Gmail.com

HaitianCreoleMP3's Free/Gratis Lesson Links - Lecciones de Creole Gratis!

 • Visit KouteKreyol Multimedia Press
 • Online Haitian Creole Lessons with SakPaseLearnHaitianCreole
 • EducationalChildrensbooks in French, Creole, and English
 • SponsorandFeedaChild Program
 • Lesson #1
 • Lesson#1.1-Creole Vowels
 • Lesson #2
 • Lesson #2.1: More Greetings
 • Lesson #3
 • Lesson #4
 • Lesson #5
 • Lesson#6: Sak Pase
 • Lesson #6: Body Parts in Kreyol
 • Lesson#7: Kreyol Phrases and Expressions
 • Lesson#8: Brief News in Kreyol
 • Lesson#9: Free Sample of Textbook Audio Files
 • Lesson#10: Free! Listen to Sak Pase? N-ap Boule Textbook Audio-Chapters 1-3
 • Lesson#11: Lesson#11: Lesson for President Barack Obama....
 • Lesson#12: Rad Nou Mete Sou Ko Nou-Clothes We Wear
 • Lesson#13: Creole Verbs and Tense Markers
 • Lesson#14: Free Reading from "Ann Pale Yon Ti Kreyol
 • Home/Página de inicio
 • Audio en Espanol
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #1 gratuita
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #2 gratuita
 • KreyolPorEspanol: Leccion#3: El Cuerpo Humano
 • KreyolPorEspanol: Leccion#4: Dia de Conferencia
 • Kreyol en Espanol: Leccion#5: Querer, Amar, Gustar
 • Kreyol Por Espanol: Leccion #6: El Bicentenario de Mexico


 • Syndication  Donate to Help Defray Bandwith Costs


  Categories  Archives

  December 2017
  S M T W T F S
       
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  Subscribe to HaitianCreoleMP3 Lessons or choose to make a donation below

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner  Donate to Help Defray Bandwith Costs  Sponsored Links  Online Haitian Creole Teacher:
  Consultation and Lessons by Phone: Pay Before Calling Below  Find and Search for Kreyol Words, Expressions and More

  Custom Search
  Buy Your copy of SakPaseLearnHaitianCreole's "Sak Pase? N-ap Boule Textbook"

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  EducationalChildrensBooks: Educational Children's Books, Stories, Lesson Plans, Ebooks, ESL Reading

  ↑ Grab this Headline Animator

  Custom Search


  Let's Eat Haitian Foods - Ann Manje Manje Ayisyen - Comamos las comidas Haitianas - Consommons la nourriture Haitienne

  Koute Kreyol MP3 File Series -Listen to Kreyol MP3 File Series

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 1

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.

  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 2

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.  Purchase a copy of 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' at Amazon.com's Digital Text Platform

  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook  Canten con los Chicos Haitianos! Sing along with Haitian Children by getting a copy of this new 10-song CD for your youth group, sunday school and church activities.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Subscribe to RSS headline updates from:
  Powered by FeedBurner

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Creole MP3 Lessons By Subscription Only: Haitian Creole APP For iPhone, iPod, Zune HD, and Other MP3 Player

  This is only for MP3 Lesson Delivery. Not for Skype Lessons

  Select Your Creole MP3 Lessons Per Month

  Haitian Creole Lessons by Skype Call or Video Chat Only!

  Select Your 1+hour Creole Class Option
  Once you have completed the payment, please email us at haitiancreole[at]Gmail.com to inform us and provide us with your skype username and other data:

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  After listening to the free audio, you can choose to donate here to help develop additional free language lessons: Donate to French / Haitian Creole Teaching

  Buy all your haitian Creole books at Kindle Digital Publishing Now

  These books are released to help you learn Creole in no time. As we say in Creole, you can learn Kreyol PlopPlop!

  Kids Kreyol Kindle presents Creole books in Spanish, French, English, and Haitian Creole. Find out more about this blog at Kindle Kids Kreyol: Kids Kreyol Kindle


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Ask your FrenchLessonPodcast Questions with SayNow


  You can also learn French or Haitian Creole via Skype at http://worldwidehaitiancreoleclasses.blogspot.com

  Betterfly
  Joseph Charles


  Flag Counter

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...