[HaitianCreoleMP3 Free MP3 Kreyòl Podcast: Home of 'Sa'k Pase? N-ap Boule Textbook!' Audio Download]

Aprann Kreyol nan yon semenn, learn haitiancreoleonline, lean Haitian Creole

If you want to follow with us, you can find the textbook on Amazon.

 

Direct download: 1Aprann_Kreyol_Learn_Kreyol_Greetings_Page41.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 12:56pm PST

Si chen rakonte w sa yo wè, ou p'ap janm mache nannwit

If dogs tell you what they see, you will never walk at night (Haitian Proverb)

Here are a few paragraphs of the text: 

You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com

Chak ane, ameriken selebre 4 jiyè.  Se fèt endependans peyi etazini te pran nan men Angletè.  (Every year, Americans celebrate 4th of July.  It is the independence of the United States from England. 

Ameriken selebre ak fèt hòtdòg, jwèt, epi konkou.  Y’al sou plaj.  Y’al jwe nan lak.  Yo vwayaje al wè fanmi yo nan lòt vil.  Moun ap kouri monte, kouri desann toupatou.  Yo achte anpil fe atifis pou yo fete jou sa a. Gen Ameriken ki chita pale, manje, bay blag epi ri ak zanmi yo. Manje, jwèt, alkowòl, byè reyini moun. Men pafwa yo se kòz tèt chaje ak anpil pèn.  Nenpòt zam, - kòmanse ak kouto rive sou zam fe tankou fizi, revòlvè, wouzi, AR15 - pa dwe kole ak tafya, estipefyan oswa dwòg nakotic.  Gen lòt ki dwe mache nan mitan gwo flam chalè.  Solèy la pa padonnen okenn moun.  Y’ap travay paske fòk yo travay si yo se doktè, chofè taksi tankou chofè Uber ak Lyft.  Lè Ameriken fin banboche, yo tonbe sou.  Yo pran woule atè a epi yo fè dega nan vwazinaj la.  Vwazen rele lapolis ki vin mete lòd nan dezòd.  Yo menm arete kèk brigan ak dilè ki t’ap vann dròg opyòd tankou Krak, Kokayin, Fentanyl, ewoyin, metadòn, oksikodonn, elatriye.  Yo rele yon chofè Uber oswa Lyft pou yo ka ale nan yon lòt fèt.  Yo kontinye bwè plis tafya, kleren, Wiski ak tout lòt bwason yo jwenn.  Yo sou anba dwòg.  Anvan jounen an fini, chofè anbulans pa ka selebre paske yo dwe al chache banbochè sa yo ki tonbe anba dòz eksesif (overdose).  Yo menmen yo nan lopital pou doktè ak enfimyè ka sove lavi yo.  Paran banbochè sa yo pa konnen ki kote pitit yo ye.  Pitit yo pa’t rete an kontak avèk yo.  Dwòg fò sa yo yo rele Opyòd chanje sèvo.  Nou pa bezwen di nou ke timoun ki kòmanse pran dwòg sa yo depi yo te tou piti pral soufri konsekans yo pandan anpil tan.  Yo fè jenn gason ak jenn fanm tounen zonbi k’ap kouri toupatou pou achte dwòg.  Yo vle santi yo alèz pou toutan.  Yo pa ka viv san yo. Yo ka menm rive komèt nenpòt krim pou yo ka achte sa yo bezwen pou yon tikadè. Adiksyon se yon fòm konpilsyon pou achte kounye a menm.  Si yo reyisi kenbe yon djòb, yo travay sèlman pou ache plis opyòd.  Se tankou yon epidemi k’ap detwi fanmi Amerikèn an kachèt.  Pafwa tout manm yon fanmi ap soufri nan epidemi sa a yon fòm tankou yon lòt.

4 jiyè dènye manm fanmi an pa ka rete lakay la.  Gen twòp bwi nan vwazinaj la.  Chen pran jape epi kouri toupatou nan lakou a jiskaske yo sote antouraj la.  Si mèt yo pa la, yo pa gen chans rete nan lakou a. Yo kontre ak lòt chen nan vwazinaj la ke fe atifis t’ap toumante pandan tout jounen an.  Yo fòme yon gwo bann chen k’ap kouri monte desann.  Granmoun kon timoun ki wè yo tonbe pè.  Yo kouri al kache anndan lakay yo oswa nenpòt kote yo ka jwenn yon ti kote pou yo kache.  Gwo chen ak ti chen ap jape. Yo fè tankou yo ankolè ak anraje.  Moun gen rezon pè oswa pran kouri nan lòt direksyon.  Se yo menm ak pitit yo ki rann lavi chen sa yo mizerab.  Bann chen sa yo se tankou refijye k’ap chache refij nenpòt ki kote ki pa gen bwi, zam k’ap tire oswa eklate anlè.  Gen chen k’ap chache gadyen yo.  Gen lòt chen k’ap chache pitit gadyen yo ki kite kay la depi kèk tan.  Dwòg nakotik (estipefyan) te pran tèt jenn gason ak jenn fanm sa yo.   Yo se moun pèdi nèt.

 

Translated Text:

 You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com

Americans celebrate with hotdogs, games, and races.  They go to beaches.  They go to lakes.  They travel to see family members in other cities.  They are running up and down every where.  They buy a lot fireworks to celebrate this day.  There are Americans who sit around to chat, eat, tell jokes and laugh with their friends. Meals, games, alcohol, beer gather people together.  However, they are sometimes the causes of headaches and much pain.  Whatever weapons – from knives to firearms such as guns, revolver, machine guns, AR15 etc – should not go along with alcohol and narcotic drugs.  There are Americans who must walk around in the middle of the hot humid or dry heat.  The sun is unforgiving to everybody.  They are working because they have to work if they are doctors, taxi drivers such as Uber and Lyft drivers.

 When some Americans finish celebrating, they get drunk, inebriated, intoxicated.  They start rolling on the ground and causing damage in the neighborhood.  Neighbors call the police who come to restore order amidst the chaos.  The police officers even arrest some drunk troublemakers and drug dealers for selling opioids such as Duragesic or Fentanyl, crack, cocaine, heroin, methadone, Roxicodone or oxycodone etc. Some of the revelers call Uber or Lyft so they can go to another party.  They continue to drink more alcohol, wiskey, and any other alcoholic beverages they can find.  They are high on all kinds of drugs. 

Before the end of the day, ambulance drivers cannot celebrate because they must be dispatched to pick up the overdosed revelers.  They take them to the hospital so doctors and nurses can save their lives.  The parents of those revelers do not know where their sons and daughters are.  The children do not stay in touch with their parents.  These strong narcotic drugs known as opioids change their growing brain. 

Needless to say that kids who are exposed to them at a young age will suffer long-term consequences.  They turn young men and women into zombies running everywhere and looking for the next high.  They cannot live with them.  They have to stay on a constant high.  They may even turn to crimes to get the drug they are after for a short time.  Addiction is a form of compulsive shopping.  The drug addicts want their joint now.  If they manage to hold a job, they work only to be able to purchase more opioids.  It’s a hidden epidemic that is destroying the American family.  Oftentimes, all the members of a family are suffering from this hidden epidemic one form or another.

4th of July, the last member of the family cannot stay in the house.  There is too much noise in the neighborhood.  The dogs start barking and running all around the yard until they jump over the fence.  If their owners are not present, they do not have any chance of staying in the yard.  They encountered other neighborhood dogs tormented by the fireworks all day long.  They form a huge pack of dogs running up and down.  As soon as adults and children see them, they get so scared.  They run back to hide in their home or anywhere they can find shelter. Dogs of all breed, big as well as small dogs, are barking.  They pretend to be mad and enraged.  People have reason to be afraid or run away in a different direction.  Their children and they are the ones who make these dogs’ lives miserable on 4th of July.  This pack of dogs is like this mass of refugees who are seeking refuge in any place free of noise, exploding weapons and gunshots.  There are dogs that are looking for their best friends, their loyal mates.  There are dogs that are looking for their guardians’ sons and daughters who left home many years, months, or weeks ago. Opioids, marijuana, narcotic drugs and alcohol took over these young men and women’s mind, brain, and life.  They’re already gone.  Gone far away. 

 

 

Direct download: 1HaitiHiddenTreasures-Podcast.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 10:53pm PST

Where you can find this ebook: 

This ebook can be found on https://www.amazon.com/dp/B01GHDE0WM/ref=rdr_kindle_ext_tmb

and on http://miamicreolebooks.blogspot.com

http://bostoncreolebooks.blogspot.com

http://newyorkcreolebooks.blogspot.com

and

http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com

 

 

The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití (sample text)

Ayiti gen anpil koulè.  Nou ka jwenn koulè toupatou.  Koulè se yon fòm ekspresyon Aysyen renmen anpil.  Se tankou lekti, ekriti, dans, fè tablo, fè desen, pale elatriye. Gade pyebwa nou yo.  Gade syèl ble nou an.  Gade lanmè a ki ban nou anpil pwason ak tout koulè.  Gade koulè kamyon, kamyonèt ak taptap nou yo. Nan tan lontan, mòn nou yo te kouvri nèt ak bèl pyebwa, plèn ak platon nou yo te gen bèl zèb pou anpeche ewozyon.  Tout Ayisyen renmen bèl koulè.  Kit yo pòv oswa yo se grannèg, kit yo se kiltavatè oswa yo se gwo zotobre lavil, yo renmen bèl koulè.  Yo renmen pentire kay yo ak bèl penti.  Gade koulè rad nan tout mache yo an Ayiti, koulè pèpè nou jwenn toupatou, depi nan mache kwadèbosal rive nan mache an fè elatriye. (Kontinye lekti - continued reading)

 

Translated sample text:

The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití

Haiti has a lot of colors.  We can find colors everywhere.  They are a form of expression that Haitians like a lot.  They are like reading, writing, dancing, speaking, drawing etc.  Take a look at our trees.  Take a look at our blue sky.  Look at the ocean that gives us all kind of multicolored fish.  Look at the color of our dump trucks, pickup trucks and Taptaps.  Years ago, our hills and mountains were completely covered with beautiful trees; our plains and flatlands had beautiful green grass that prevented erosion. (Kontinye lekti - Continued reading)

 

Review:

"The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití" is a reading ebook about the beautiful colors of all things Haitian. It's about the beautiful color of most Haitians as in 'grimo, grimèl and marabou,' the color of the sky and the ocean, the bright colors of Tap Tap, taxis, and buses. It's about the color of Haitian Carnival, rara, popular bands, and Jalouzi neighborhood. Most importantly, it's about the bright colors that Haitians enjoy wearing, the colors of 'pèpè' or used clothes for sale in all Haitian markets. It's also about the colors of the treeless mountains that are being grilled by the Caribbean sun. Trees are like hats that cover the head of the mountain. They are like teeth in the mouth of the country.


"The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití" is an ebook that encourages Haitians to plant fruit trees and all the great trees that made the country the pearl of the Antilles.

 

Direct download: TheColorsOfHaiti-VocabularyWords.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 3:51pm PST

Free Random Audio of Creole Lesson Episodes:

http://frenchandcreoleaudio.blogspot.com

http://booktweetingsolution.blogspot.com

http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com

http://educationalchildrensbooks.blogspot.com

http://newwavepublishing.blogspot.com

http://booktweetingsolution.wordpress.com

http://kidskreyolkindle.blogspot.com

http://frenchlessonpodcast.libsyn.com presents 'Idiomas y Culturas Fronterizos: Los Verbos y las Palabras de Creole"

Storytelling: 2 Haitian Tales - 2 Kont Ayisyen

Haitian Foods - Manje Ayisyen

Thanksgiving Meals Audio

Free Sample Download of Haitian Creole CD


Introduction to Haitian Creole

Questions and Greetings in Creole - How are you? Kijan ou ye?

Haitian Creole Expressions

Audio for Body Parts in Creole

Popular Haitian Creole Expressions: Sa-k Pase? N-ap Boule….etc.

Listen to Creole audio

Listen to Kids’ Kreyol - Koute Kreyol pou Timoun

Review of Creole Nasal and Non-nasal Vowels

The Clothes We Wear:

New Year’s Eve Celebrations - Reveyon

Basic Creole Grammar Rules:

How do you say…..in Creole? Kouman nou di…. an Kreyol?

Spanish / Creole Lessons: Del Creole al Espanol

El Bicentenario de Mexico - Bisantne Meksiko

El habito de mascar goma en los Estados Unidos

Escuchen el Creole Haitiano Gratis - Listen to Haitian Creole for free

Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 8:16am PST

List of Free Direct Downloads of Haitian Creole Episodes

Welcome to Haitian Creole in no Time Podcast Intro

Listen to Lesson #1: Greetings

Listen to Lesson #2: Bilingual questions 3 languages

Listen to Lesson #3: Creole episodes

Listen to Lesson #4

Listen to lesson #5

Listen to Lesson #6: Body parts

Listen to additional Lesson #6: Sa-k Pase? N-ap Boule and other expressions

Listen to Lesson #7: Popular and Useful Creole/English Expressions

Listen to Dodo Tipitit, Popular Haitian lullaby

Listen to Lesson / Leccion #8: News, Nouvel, Noticias

Listen to Lesson #9: Kreyol Pou Timoun Audio Sample

Listen to Lesson #10: Review of nasal and non-nasal vowels

Listen to Lesson #11: Creole Lesson for President and First Lady

Listen to Lesson / Leccion #12 - Creol en Espanol Gratis: Que Tal? Sa-k Pase…..what’s up?

Listen to Lesson / Leccion #13 - Extracto Gratuito del Manual ‘Que Tal? - Sa-k Pase?

Listen to Lesson / Leccion #14 - Kreyol por Espanol

Listen to Lesson #15: Additional List of Haitian Creole expressions, phrases, and greetings

Listen to Lesson / Leccion #15 - Kreyol por Espanol, Del Creole al Espanol

Listen to Lesson #16 - Seasonal Clothes We Wear…

Listen to Lesson #16 - Popular Haitian Children’s Songs and Church Hymns

Listen to Lesson / leccion #17: Creole por Espanol - to like, to love, renmen, querer, gustar

Listen to Lesson #18: Listen to a sample of Acappella Songs of Hope

Listen to Lesson #19: Listen to Creole Verbs and Tense Markers

Lesson #20: Sing / Chante / Canten con nosotros - Debout Sainte Cohorte..

Listen to Lesson #21: Faith Builds Haitian Resilience - Sing / Chante / Canten con nosotros - Chantons du Sauveur

Listen to Lesson #22: Free Downloads of ‘Ann Pale Yon Ti Kreyol - Let’s Speak a Little Creole’

Listen to Lesson / Leccion #23 - Listen to ‘El Bicentenario de Mexico - Bisantne

Listen to Lesson #23 - Sing / Chante / Canten con nosotros - Ne Crains Rien, Je t’aime…

Listen to Lesson #24 - Listen to the free sample of ‘Sa-k Pase? N-ap Boule Textbook, pages 7-12

Listen to Lesson #25 - Sing / Chante / Canten con nosotros - Quelle Assurance Je suis sauve..

Listen to Lesson #26 - Listen to free Downloads of ‘Quick Haitian Creole Grammar Reference’ Textbook

Listen to Lesson #27 - Listen to ‘Tools and Supplies Vocabulary’

Listen to Lesson #28 - Listen to ‘Free Haitian Creole Download of Foods, Spices, and Fruit etc

Listen to Lesson #29 - Listen to ‘New Year’s Eve / Alavey Nouvel Ane..

Listen to Lesson #30 - Listen to Review of Basic Creole Grammar Rules, Pronunciation…

Listen to Lesson #31 - How Do You Say … in Creole: Haitian Holiday Celebrations

Listen to Lesson / Leccion #32 - Kreyol por Espanol - El Habito de Mascar Goma - Koutim Manje Chiklet…

Listen to Lesson #33 - Listen to Word Market Carnival…

Listen to Lesson #34 - Listen to Haitian Creole CD

Listen to #35 -Listen to Krik! Krak! Vwala se te yon fwa - Haitian Tales / Kont Ayisyen

Listen to Lesson / Leccion #36 - Como Criar a un Bebe… en Creole

Listen to Lesson #37 - Vwala Se Te Yon Fwa / Once Upon a Time…Haitian Tales / Kont Ayisyen

Listen to Lesson #38 - Free excerpts of ‘Quick Haitian Creole Grammar Reference’

Listen to Lesson #39 - Free Excerpts of ‘Quick Haitian Creole Grammar Reference’ Dialogue Pages 180-186

Listen to Lesson #40 - Listen to story ‘The Godfather’s Mercy - Parenn, Pran Pitye…

Listen to Lesson / Leccion #41 - Lista Gratuita de Verbos y Expresiones de Creole

Listen to Lesson #42 - Free excerpt of ‘Sa-k Pase? N-ap Boule Textbook’ - Chapter 1

Listen to Lesson #43 - Free excerpt of ‘Sa-k Pase? N-ap Boule Textbook’ - Chapter 2

Listen to Lesson #44 - Free Excerpt of ‘Sa-k Pase? N-ap Boule Textbook’ - Chapter 3


Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 9:18am PST

Purchase a copy of "'Sa-k Pase? N-ap Boule!' Textbook Notes - Let's Speak Haitian Creole with S-ak Pase? N-ap Boule Textbook Notes" from Amazon Kindle or KDP.

"Ann Pale Kreyòl avèk ‘Sa-k Pase? N-ap Boule!’ Texbook Notes - Let's Speak Haitian Creole with S-ak Pase? N-ap Boule Textbook Notes" is a Creole audio series designed for those who want to learn and listen to quick Haitian Creole and English. Short-term visitors to Haiti and the United States will make good use of this book. Furthermore, these textbook notes will provide you with an adequate survival vocabulary that will help you communicate and express your thoughts in simple terms. Once you have completed this textbook, you will want to move on to other important textbooks such as 'Sa-k Pase N-ap Boule Learn Haitian Creole,' 'Learn Haitian Creole in One Week,' and 'Quick Haitian Creole Grammar Reference.' To find additional titles, visit the author's page: right here and podcast: http://haitiancreolemp3.libsyn.com

Use this new audio series: Learn Haitian Creole Audio Series on http://haitiancreolemp3.libsyn.com

Related Websites and Blogs:

Visit EducationalChildrensBooks: find top children's books and ebooks at EducationalChildrensbooks Shop

Free Haitian Creole / English Expressions, Vocabulary at SakPaseNapBoule blog.

Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 8:15am PST

sakpasenapboule.blogspot.com: Learn Creole Expressions, Words, MP3 and Verbs


HaitianCreoleMP3 Podcast for January 2012

HaitianCreoleMP3 Podcast for February, 2012

HaitianCreoleMP3 Podcast for March 2012

HaitianCreoleMP3 Podcast for April, 2012

HaitianCreoleMP3 Podcast for May, 2012

HaitianCreoleMP3 Podcast for June, 2012

HaitianCreoleMP3 Podcast for July, 2012

sakpasenapboule.blogspot.com: Learn Creole Expressions, Words, MP3 and Verbs

HaitianCreoleMP3 Podcast for August, 2012


sakpasenapboule.blogspot.com: Learn Creole Expressions, Words, MP3 and Verbs

XXXXXXXXX - &&&&&&&&&&&&& - &&&&&&&&&

HaitianCreoleMP3 Podcast for 2011

Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 11:56am PST

Pamela White Ranplase Kenneth Merten Tankou Nouvo Anbasadè an Ayiti

Pamela di ke li pare pou-l al ankouraje kreyasyon travay an Ayiti. Li ajoute ke san yon bon ekonomi, pa ka gen bon jan chanjman de baz an Ayiti. Konsa, li vle travay men nan lamen avèk prezidan Martelly ak premye minis li pou envite mèt biznis pou al envesti an Ayiti. Ayiti bezwen plis faktori, plis otèl ak plis touris.

Anbasadè Pamela di ke li gen entansyon apiye gouvènman Martelly a nan efò l-ap fè pou devlope peyi Dayiti. Pamela White rekonèt ke dyaspora Ayisyen an gen yon gwo wol pou-l jwe nan developman peyi a tou. Yo gen ekspètiz nan anpil domèn ki ka kontribye nan avansman Ayiti. Konsa, li envite tout Ayisyen toupatou pou yo panse avèk pey .

Pamela White pwomèt pou-l koze ak tout Ayisyen. Menm si li pa pale Kreyòl tankou ansyen anbasadè Kenneth Merten, li va toujou gen yon entèprèt avèk li. Ayisyen pral gen chans pou yo di-l sa yo vle. Pandan sejou li an Ayiti, li va gen opòtinite pou-l aprann Kreyòl tou. Li menm di ke li dispoze al pase kèk nwit anba tant avèk Ayisyen pou-l ka soufri sa y-ap soufri.

Daprè depatman deta ameriken, diplomat ameriken an gen entasyon pou-l vwayaje toupatou nan peyi a pou-l ka wè bezwen peyi a avèk de je pa-l. Nou di bòn chans a Pamela White an Ayiti!

Find Creole and French Language books that are worth reading right on EBookPublishersWeek on Pinterest

Learn Haitian Creole in One Week - Aprendan el Creole Haitiano Dentro de una Semana

Quick Haitian Creole Grammar Reference

How Do You Say ‘This’ in Haitian Creole? - Ki Jan Nou Di ‘Sa’ an Kreyòl?

Easy Haitian Creole and French Expressions and Phrases for English Speakers

Aprendan el Creole Haitiano Hoy - Learn Haitian Creole Today - Aprann Kreyol Jodi-a


Learn French MP3 Dialogues - Dialogues Français MP3 – French Lesson MP3 Conversations – Free French MP3 Di...

Find Creole and French Language books that are worth reading right on EBookPublishersWeek on Pinterest

Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 11:25am PST

"Learn/Listen to Haitian Creole MP3 Dialogues, Phrases, Words + Audio Expressions, Sayings for Everyone Everywhere - Aprann/Koute Dyalòg MP3, Fraz, Pwovèb, Mo + Odyo Ekspresyon Kreyòl Pou Tout Moun..."

Book Review:

"Learn/Listen to Haitian Creole MP3 Dialogues, Phrases, Words + Audio Expressions, Sayings for Everyone Everywhere - Aprann/Koute Dyalòg MP3, Fraz, Pwovèb, Mo + Odyo Ekspresyon Kreyòl Pou Tout Moun..." is a podcast-compatible (http://haitiancreolemp3.libsyn.com) series of MP3 dialogues, phrases, words, and audio expressions whose focus is to get you to speak and understand Haitian Creole in a short time. The lessons are designed to get you out of your comfort zone and place you into various Haitian locales where you will most likely hear and practice the language. Each lesson is designed to help you build your vocabulary and increase your cultural knowledge. If you like "Learn Haitian Creole in One Week..." and other similar titles, you will like this ebook too. Go to http://haitiancreolemp3.libsyn.com to get the accompanying audio or MP3 files.

Purchase "Haitian Creole MP3 Dialogues, Phrases, Words + Audio Expressions, Sayings for Everybody Everywhere..." now from Lulu.com

Purchase a copy of "Learn/Listen to Haitian Creole MP3 Dialogues, Phrases, Words + Audio Expressions, Sayings for Everyone Everywhere...." from Smashwords now

Purchase a copy of "Learn/Listen to Haitian Creole MP3 Dialogues, Phrases, Words + Audio Expressions, Sayings for Everyone Everywhere...." from AmazonKindle for your Kindle now

Purchase a copy of "Learn/Listen to Haitian Creole MP3 Dialogues, Phrases, Words + Audio Expressions, Sayings for Everyone Everywhere.... from Barnes and Noble for your Nook now

Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 3:13pm PST

 Get a Free Sample of Very Popular Haitian Creole Verb Tense Markers, Phrases and Expressions (Free-Creole-Tense_Markers-Phrases-Expressions.mp3)

What is on this podcast post?

Greetings in Haitian Creole

Creole Tense Markers

Creole Phrases, Sayings, and Expressions

Additional Resources:

1st List of Haitian Creole Phrases:

List of Haitian Creole phrases and Expressions

2nd List of Creole Expressions and Phrases:

Second List of Creole Expressions and Phrases

Direct download: Free-Creole-Tense_Markers-Phrases-Expressions.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 10:48pm PST-->


Llamennos / Call us / Appelez nous


Donate to HaitianCreoleMP3 Homebuilding Project
Number of Homes Built: 0

Amount Received: $0


Donate to Help Defray Podcast Bandwith Costs


Online Haitian Creole Teacher:
Consultation by Phone: Pay Before Calling BelowAsk your Haitian Creole Questions with

HaitianCreole@Gmail.com or at AnnPaleKreyol@Gmail.com

HaitianCreoleMP3's Free/Gratis Lesson Links - Lecciones de Creole Gratis!

 • Visit KouteKreyol Multimedia Press
 • Online Haitian Creole Lessons with SakPaseLearnHaitianCreole
 • EducationalChildrensbooks in French, Creole, and English
 • SponsorandFeedaChild Program
 • Lesson #1
 • Lesson#1.1-Creole Vowels
 • Lesson #2
 • Lesson #2.1: More Greetings
 • Lesson #3
 • Lesson #4
 • Lesson #5
 • Lesson#6: Sak Pase
 • Lesson #6: Body Parts in Kreyol
 • Lesson#7: Kreyol Phrases and Expressions
 • Lesson#8: Brief News in Kreyol
 • Lesson#9: Free Sample of Textbook Audio Files
 • Lesson#10: Free! Listen to Sak Pase? N-ap Boule Textbook Audio-Chapters 1-3
 • Lesson#11: Lesson#11: Lesson for President Barack Obama....
 • Lesson#12: Rad Nou Mete Sou Ko Nou-Clothes We Wear
 • Lesson#13: Creole Verbs and Tense Markers
 • Lesson#14: Free Reading from "Ann Pale Yon Ti Kreyol
 • Home/Página de inicio
 • Audio en Espanol
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #1 gratuita
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #2 gratuita
 • KreyolPorEspanol: Leccion#3: El Cuerpo Humano
 • KreyolPorEspanol: Leccion#4: Dia de Conferencia
 • Kreyol en Espanol: Leccion#5: Querer, Amar, Gustar
 • Kreyol Por Espanol: Leccion #6: El Bicentenario de Mexico


 • Syndication  Donate to Help Defray Bandwith Costs


  Categories  Archives

  December 2017
  S M T W T F S
       
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  Subscribe to HaitianCreoleMP3 Lessons or choose to make a donation below

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner  Donate to Help Defray Bandwith Costs  Sponsored Links  Online Haitian Creole Teacher:
  Consultation and Lessons by Phone: Pay Before Calling Below  Find and Search for Kreyol Words, Expressions and More

  Custom Search
  Buy Your copy of SakPaseLearnHaitianCreole's "Sak Pase? N-ap Boule Textbook"

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  EducationalChildrensBooks: Educational Children's Books, Stories, Lesson Plans, Ebooks, ESL Reading

  ↑ Grab this Headline Animator

  Custom Search


  Let's Eat Haitian Foods - Ann Manje Manje Ayisyen - Comamos las comidas Haitianas - Consommons la nourriture Haitienne

  Koute Kreyol MP3 File Series -Listen to Kreyol MP3 File Series

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 1

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.

  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 2

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.  Purchase a copy of 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' at Amazon.com's Digital Text Platform

  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook  Canten con los Chicos Haitianos! Sing along with Haitian Children by getting a copy of this new 10-song CD for your youth group, sunday school and church activities.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Subscribe to RSS headline updates from:
  Powered by FeedBurner

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Creole MP3 Lessons By Subscription Only: Haitian Creole APP For iPhone, iPod, Zune HD, and Other MP3 Player

  This is only for MP3 Lesson Delivery. Not for Skype Lessons

  Select Your Creole MP3 Lessons Per Month

  Haitian Creole Lessons by Skype Call or Video Chat Only!

  Select Your 1+hour Creole Class Option
  Once you have completed the payment, please email us at haitiancreole[at]Gmail.com to inform us and provide us with your skype username and other data:

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  After listening to the free audio, you can choose to donate here to help develop additional free language lessons: Donate to French / Haitian Creole Teaching

  Buy all your haitian Creole books at Kindle Digital Publishing Now

  These books are released to help you learn Creole in no time. As we say in Creole, you can learn Kreyol PlopPlop!

  Kids Kreyol Kindle presents Creole books in Spanish, French, English, and Haitian Creole. Find out more about this blog at Kindle Kids Kreyol: Kids Kreyol Kindle


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Ask your FrenchLessonPodcast Questions with SayNow


  You can also learn French or Haitian Creole via Skype at http://worldwidehaitiancreoleclasses.blogspot.com

  Betterfly
  Joseph Charles


  Flag Counter

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...