Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!


1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

May 1, 2011

When a rooster crows, how do you interpret the sound you hear?

In Haitian Creole, we interpret it as: Koukouyoukou or Kikiriki

In English, we interpret the sound to be: cock-a-doodle-doo

In French, we believe it to be: cocorico

In Dutch, it is believed to be: kukeleku

In German, it is associated with: kikeriki

In Spanish, it is believed to be Quiquiriki

Find these two Haitian Tales right here: Two Haitian Tales:Kikiriki, Cocorico The Rooster That Never Stopped Crowing and Vwala Se Te Yon Fwa

What's the sound of roosters in your own language? What do you interpret to be?

In this book, "Two Haitian Tales....Vwala Se Te Yon Fwa (Once Upon a Time) and Koukoyoukou, Kikiriki.." you will find the story of the whale that got stranded on BelleVille beach (Haitian city) and the rooster that never stopped crowing when danger threatened the inhabitants of Little Paradise (TiParadi), Haiti.

Get these two Haitian stories that come with translation and vocabulary at Kindle Direct Publishing now

You can also receive these two Haitian tales via email delivery if you use AlertPay now

Get these two Haitian stories that come with translation and vocabulary at Kindle Direct Publishing now

Partial Free Sample of "Vwala Se Te Yon Fwa." Find the whole text at ChildrensCreoleBooks.blogspot.com, and KreyolPaleKreyolKonprann.blogspot.com

Krik? Krak! Vwala se te yon fwa!

Vwala se te yon fwa yon tigason ki rele Traka Pongongon deside kreye istwa tout kote li t-ap kouri. Toutbon se konsa manman-l ak papa-l te rele-l. Traka Pongongon viv daprè non-l. Li pa-t bay moun okenn desepsyon paske li te konn kreye tout kalite traka ak tèt chaje pou moun nan kanton kote li t-ap viv ak fanmi li. Tout abitan nan kanton an te konnen li trè byen. Traka Pongongon te toujou ap chèche opòtunite pou-l kreye briganday. Fè dezòd fè kè-l kontan anpil. Men paske paran li te bon moun, abitan vilaj Bèlvil yo pa pote plent ba yo. Paran Traka Pongongon te moun debyen, tout moun te respekte yo nan kanton an. Mesye TimTim ak Madan Bwasèch panse yo te elve pititgason yo a byen. Yo pa konnen sa-k rive-l oswa ki sa ki fè-l chanje konsa. Yo te gen bon kalite panse sou jan pou elve timoun yo. Aprètou, Bèlvil se te yon ti kanton kote tout granmoun elve tout timoun.

Lè Traka Pongongon te gen douzan, li vin yon bon jwè foutbòl. Tout moun Bèvil mennen pitit yo vin gade match li yo. Li rapid sou tèren an. Li pase boul la byen. Paske Traka te toujou ap kouri toupatou, li te nan bòn kondisyon fizik. Li renmen patisipe nan klas edukasyon fizik li. Li te toujou fè devwa-l. Traka resevwa bòn nòt nan egzamen matematik ak syans. Mèt oubyen pwofesè li yo di ke li te yon bon jan elèv tou.

Traka Pongongon te renmen fabrike istwa. Anpil moun kòmanse kwè yo paske li te toujou ap kouri nan tout kwen lokalite yo. Li te wè tout sa ki t-ap pase nan lòt zòn yo. Paske li te yon bon atlèt, tout moun ba li pwoteksyon. Epi yo te konnen papa-l ak manman-l tou! Men sa pa-t anpeche-l lage tout bèt li rankontre sou wout li.......

Translation

Vwala Se Te Yon Fwa

Once Upon a Time

CreoleChildrensBooks.Blogspot.com

AnnPaleKreyolAudio.Blogspot.com

Once upon a time, a boy named Traka Pongongon decided to create stories everywhere he was running. That’s how his parents truly called him. Traka Pongongon lived according to his name. He did not deceive anybody because he knew how to create all kinds of trouble and misery for the residents of BellVille where he was living with his family. All the inhabitants of the town knew him very well. Traka Pongongon was always looking for opportunities to create trouble. Making mischief made him happy. However, because Traka’s parents were good standing residents of the town, the residents did not complain to them that much. Everyone respected Traka Pongongon’s parents because they were nice people. Mr. Tim Tim and Mrs. BwaSèch thought they had raised their son well. They did not know what had happened to him and what had made him change so drastically. They had great ideas about how to raise their children. After all, BelleVille was a little town were all adults raised all children.

When Traka Pongongon was ten, he became a very good soccer player. All the residents of BelleVille brought their kids to watch his matches. He was fast on the field. He passed the ball very well. Because Traka was running everywhere he was going, he was in good physical shape. He enjoyed participating in his P.E. classes. He always did his homework. He received good grades from his Math and Sciences tests. His teachers said he was a well-rounded student too. Traka Pongongon enjoyed making up stories. Many people started to believe them because he was running every corner of the region. He saw everything that was going on in the other areas. Everybody respected him because he was a good athlete. And all the residents knew his parents too. But that did not prevent him from letting loose all the animals he encountered on his way.......

Get these two Haitian stories that come with translation and vocabulary at Kindle Direct Publishing now &

You can also receive these two Haitian tales via email delivery if you use AlertPay now