[HaitianCreoleMP3 Free MP3 Kreyòl Podcast: Home of 'Sa'k Pase? N-ap Boule Textbook!' Audio Download]

To benefit from this free series of episodes of this podcast, you will need this textbook published by KDPAmazon:

Para beneficiar de estos episodios gratis de este podcast, van a necesitar este ebook publicado por KDPAmazon.

Curso de Creole para todos los Americanos, Chilenos, Dominicanos, Dominico-Haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana o de origen haitiano....

Learn Creole Very Slowly – Aprendan Creole Despacito – Aprann Kreyòl Toudousman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct download: DespacioHable_SpeakSlowly_PaleDousman_Chapter1.mp3
Category:Del Creole al Espanol -- posted at: 12:21pm PST

Learn Creole, in one week, Aprann Kreyol, Creole lessons, Creole podcast, episode

Starting on page 46, listen to this podcast episode and follow in this textbook found on Amazon.

Nan Mache anfè – At the Iron Market (in Port-au-Prince, Haiti)

Kisa l’ap fè la-a? L-ap vann? – What is he doing here?  Is he selling?

L-ap negosye ak machann yo.  Pa gen pri fiks – He is negotiating with the merchants.  There is no fixed price

Eske ou ka di-m kisa yo fè ak pay sa yo?  - Can you tell me what they do with these straws?

Touris yo ap achte kado pou zanmi ak fanmi yo – The tourists are buying souvenirs for their friends and family members.

Eske ou vann sapat tou?  - Do you sell sandals (flip flops) too ?

M gen sandals an kwi ak sandals an kawotchou.  Kisa ou vle achte? – I have leather and rubber sandals.

Kilès ki pi bon mache?  - Which one of the two is cheaper?

 

 

 

 

 

 

 

 


Aprann Kreyol nan yon semenn, learn haitiancreoleonline, lean Haitian Creole

If you want to follow with us, you can find the textbook on Amazon.

 

Direct download: 1Aprann_Kreyol_Learn_Kreyol_Greetings_Page41.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 12:56pm PST

All Parents Want Their Kids to Do Well in Life. They want them to succeed.  Just like the migratory birds of Haiti that travel far and beyond to find foods to bring back to their nest, female Haitian merchants commonly known as Madan Sara are the main distributors of crops and the true link between farmers in the provinces and consumers in the major cities and capital, Port-au-Prince.  If Madan Sara do not up to the mountains to establish their network with the food producers, farmers, and transporters, then the city dwellers will not find anything to eat.  Yet, the educated consumers of the cities do not respect them and tend to look down on them. 

'All Parents Want Their Kids to Do Well in Life...' is an ebook that pays homage to these proud and strong women of the Haitian informal economy. 

 

Direct download: HomageToMadanSaraPodcastEpisode.mp3
Category:TapTap Madan Sara Plezi Ete -- posted at: 10:47am PST

You can purchase a copy here: 

All Parents Want their Kids to Do well in Life

 

Here are the first two paragraphs of the text...

 If you are a child growing up in Haiti, you already know what major your parents want you to select or what they want you to study.  If you are a boy, they want them to become a doctor, a businessperson, a lawyer, an engineer or an architect.  Haitian parents wish their children choose those majors.  As 95 % of Haitian parents are poor, they must pray a lot.  They would like to see their dreams become a reality by faith.  The remaining 5 % of Haitian children have more chance to study what their parents want them to study.  Those parents are wealthy.  They can send their kids to study in foreign countries such as the United States, France, Canada etc. That means the majority of Haitian children do not have much of a choice.  They would like to find a scholarship.  If they are lucky, they may find an evangelical or catholic church that may look for a scholarship for them from their professional network.

Even before Haitian students take their official baccalaureate exams, they hope to further their studies.  However, they cannot find any financial means to pay those exorbitant fees (costs).  Those youngmen and young women’s parents work their land that does not provide good yields.  On many occasions, this lack of good yields is due to the lack of rain.  Drought is the cause of many farmers who cannot work.  Even when they plant, inundation, bad weather, and hurricane destroy their fields and livestock that could help their children.

 

Haitian Creole

 

 

Tout paran vle pitit yo vin doktè, enjenyè, biznismenn, Pwofesyonèl, famasyen, avoka, achitèk etsetera

 

 

Si w se yon timoun k’ap grandi an Ayiti, ou deja konnen ki sa paran w vle w etidye.  Si w s’on tigason, yo vle w vin yon doktè, biznismenn, avoka, enjenyè oswa achitèk.  Paran ayisyen yo swete pitit yo etidye pwofesyon sa yo.  Kòm 95 pou san paran ayisyen pòv, yo dwe priye anpil.  Yo ta renmen wè sa rive pa lafwa.  Rès senk pou san timoun ayisyen yo gen plis chans etidye sa paran yo vle yo etidye. Paran sa yo gen anpil lajan.  Yo ka voye pitit yo al etidye nan peyi etranje tankou etazini, frans, kanada etsetera. Sa vle di majorite timoun ayisyen pa gen anpil chwa.  Yo ta renmen jwenn yon bous etid.  Si yo gen bon chans, yo ka jwenn yon legliz pwotestan oubyen katolik ki chache yon bous pou yo nan tout rezo pwofesyonèl yo. 

Menm avan timoun ayisyen pase ekzamen ofisyèl bakaloreya yo, yo espere fè etid superiyè yo.  Men, yo pa ka jwenn mwayen pou yo peye gwo pri sa yo.  Papa jennjan sa yo travay latè ki pa bay bon rekòlt.  Pafwa se paske lapli pa tonbe.  Sechrès se kòz anpil kiltivatè ki pa ka travay.  Menm lè yo plante, lavalas, tanpèt, ak siklòn detwi jaden ak bèt ki ta ka ede pitit yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct download: 1allparentswantkidsdowell.mp3
Category:Creole in No Time -- posted at: 2:19am PST

Si chen rakonte w sa yo wè, ou p'ap janm mache nannwit

If dogs tell you what they see, you will never walk at night (Haitian Proverb)

Here are a few paragraphs of the text: 

You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com

Chak ane, ameriken selebre 4 jiyè.  Se fèt endependans peyi etazini te pran nan men Angletè.  (Every year, Americans celebrate 4th of July.  It is the independence of the United States from England. 

Ameriken selebre ak fèt hòtdòg, jwèt, epi konkou.  Y’al sou plaj.  Y’al jwe nan lak.  Yo vwayaje al wè fanmi yo nan lòt vil.  Moun ap kouri monte, kouri desann toupatou.  Yo achte anpil fe atifis pou yo fete jou sa a. Gen Ameriken ki chita pale, manje, bay blag epi ri ak zanmi yo. Manje, jwèt, alkowòl, byè reyini moun. Men pafwa yo se kòz tèt chaje ak anpil pèn.  Nenpòt zam, - kòmanse ak kouto rive sou zam fe tankou fizi, revòlvè, wouzi, AR15 - pa dwe kole ak tafya, estipefyan oswa dwòg nakotic.  Gen lòt ki dwe mache nan mitan gwo flam chalè.  Solèy la pa padonnen okenn moun.  Y’ap travay paske fòk yo travay si yo se doktè, chofè taksi tankou chofè Uber ak Lyft.  Lè Ameriken fin banboche, yo tonbe sou.  Yo pran woule atè a epi yo fè dega nan vwazinaj la.  Vwazen rele lapolis ki vin mete lòd nan dezòd.  Yo menm arete kèk brigan ak dilè ki t’ap vann dròg opyòd tankou Krak, Kokayin, Fentanyl, ewoyin, metadòn, oksikodonn, elatriye.  Yo rele yon chofè Uber oswa Lyft pou yo ka ale nan yon lòt fèt.  Yo kontinye bwè plis tafya, kleren, Wiski ak tout lòt bwason yo jwenn.  Yo sou anba dwòg.  Anvan jounen an fini, chofè anbulans pa ka selebre paske yo dwe al chache banbochè sa yo ki tonbe anba dòz eksesif (overdose).  Yo menmen yo nan lopital pou doktè ak enfimyè ka sove lavi yo.  Paran banbochè sa yo pa konnen ki kote pitit yo ye.  Pitit yo pa’t rete an kontak avèk yo.  Dwòg fò sa yo yo rele Opyòd chanje sèvo.  Nou pa bezwen di nou ke timoun ki kòmanse pran dwòg sa yo depi yo te tou piti pral soufri konsekans yo pandan anpil tan.  Yo fè jenn gason ak jenn fanm tounen zonbi k’ap kouri toupatou pou achte dwòg.  Yo vle santi yo alèz pou toutan.  Yo pa ka viv san yo. Yo ka menm rive komèt nenpòt krim pou yo ka achte sa yo bezwen pou yon tikadè. Adiksyon se yon fòm konpilsyon pou achte kounye a menm.  Si yo reyisi kenbe yon djòb, yo travay sèlman pou ache plis opyòd.  Se tankou yon epidemi k’ap detwi fanmi Amerikèn an kachèt.  Pafwa tout manm yon fanmi ap soufri nan epidemi sa a yon fòm tankou yon lòt.

4 jiyè dènye manm fanmi an pa ka rete lakay la.  Gen twòp bwi nan vwazinaj la.  Chen pran jape epi kouri toupatou nan lakou a jiskaske yo sote antouraj la.  Si mèt yo pa la, yo pa gen chans rete nan lakou a. Yo kontre ak lòt chen nan vwazinaj la ke fe atifis t’ap toumante pandan tout jounen an.  Yo fòme yon gwo bann chen k’ap kouri monte desann.  Granmoun kon timoun ki wè yo tonbe pè.  Yo kouri al kache anndan lakay yo oswa nenpòt kote yo ka jwenn yon ti kote pou yo kache.  Gwo chen ak ti chen ap jape. Yo fè tankou yo ankolè ak anraje.  Moun gen rezon pè oswa pran kouri nan lòt direksyon.  Se yo menm ak pitit yo ki rann lavi chen sa yo mizerab.  Bann chen sa yo se tankou refijye k’ap chache refij nenpòt ki kote ki pa gen bwi, zam k’ap tire oswa eklate anlè.  Gen chen k’ap chache gadyen yo.  Gen lòt chen k’ap chache pitit gadyen yo ki kite kay la depi kèk tan.  Dwòg nakotik (estipefyan) te pran tèt jenn gason ak jenn fanm sa yo.   Yo se moun pèdi nèt.

 

Translated Text:

 You can purchase the whole ebook on Amazon.com or Draft2digital.com

Americans celebrate with hotdogs, games, and races.  They go to beaches.  They go to lakes.  They travel to see family members in other cities.  They are running up and down every where.  They buy a lot fireworks to celebrate this day.  There are Americans who sit around to chat, eat, tell jokes and laugh with their friends. Meals, games, alcohol, beer gather people together.  However, they are sometimes the causes of headaches and much pain.  Whatever weapons – from knives to firearms such as guns, revolver, machine guns, AR15 etc – should not go along with alcohol and narcotic drugs.  There are Americans who must walk around in the middle of the hot humid or dry heat.  The sun is unforgiving to everybody.  They are working because they have to work if they are doctors, taxi drivers such as Uber and Lyft drivers.

 When some Americans finish celebrating, they get drunk, inebriated, intoxicated.  They start rolling on the ground and causing damage in the neighborhood.  Neighbors call the police who come to restore order amidst the chaos.  The police officers even arrest some drunk troublemakers and drug dealers for selling opioids such as Duragesic or Fentanyl, crack, cocaine, heroin, methadone, Roxicodone or oxycodone etc. Some of the revelers call Uber or Lyft so they can go to another party.  They continue to drink more alcohol, wiskey, and any other alcoholic beverages they can find.  They are high on all kinds of drugs. 

Before the end of the day, ambulance drivers cannot celebrate because they must be dispatched to pick up the overdosed revelers.  They take them to the hospital so doctors and nurses can save their lives.  The parents of those revelers do not know where their sons and daughters are.  The children do not stay in touch with their parents.  These strong narcotic drugs known as opioids change their growing brain. 

Needless to say that kids who are exposed to them at a young age will suffer long-term consequences.  They turn young men and women into zombies running everywhere and looking for the next high.  They cannot live with them.  They have to stay on a constant high.  They may even turn to crimes to get the drug they are after for a short time.  Addiction is a form of compulsive shopping.  The drug addicts want their joint now.  If they manage to hold a job, they work only to be able to purchase more opioids.  It’s a hidden epidemic that is destroying the American family.  Oftentimes, all the members of a family are suffering from this hidden epidemic one form or another.

4th of July, the last member of the family cannot stay in the house.  There is too much noise in the neighborhood.  The dogs start barking and running all around the yard until they jump over the fence.  If their owners are not present, they do not have any chance of staying in the yard.  They encountered other neighborhood dogs tormented by the fireworks all day long.  They form a huge pack of dogs running up and down.  As soon as adults and children see them, they get so scared.  They run back to hide in their home or anywhere they can find shelter. Dogs of all breed, big as well as small dogs, are barking.  They pretend to be mad and enraged.  People have reason to be afraid or run away in a different direction.  Their children and they are the ones who make these dogs’ lives miserable on 4th of July.  This pack of dogs is like this mass of refugees who are seeking refuge in any place free of noise, exploding weapons and gunshots.  There are dogs that are looking for their best friends, their loyal mates.  There are dogs that are looking for their guardians’ sons and daughters who left home many years, months, or weeks ago. Opioids, marijuana, narcotic drugs and alcohol took over these young men and women’s mind, brain, and life.  They’re already gone.  Gone far away. 

 

 

Direct download: 1HaitiHiddenTreasures-Podcast.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 10:53pm PST

Legumes / Legim / Vegetable Stew

Vegetable Stew with eggplant, crabs, onions, pepper, etc.

Legumes

A Brief Taste of Haiti:  Haitian Gastronomy, Haitian Food Culture

A Vignette of the Window into Top Haitian Foods, Haitian Chefs, Culture, and Recipes

Haitian cuisine is like the flowing together of two or three streams and rivers.  It is a confluence of many culinary styles.  It is a spicy combination of African, French, Spanish, and Amerindian cooking traditions.  Now that Haiti has become ‘the Republic of NGOs (Non-governmental Organizations), there is also the influence of food traditions from other countries of the world.  Haiti has a rich culinary history.  Haitian cooks or chefs prepare dishes that are not only delectable to the eyes but also to the palate. 

Everyday the chic restaurants of Port-au-Prince, Delmas, Petionville, Kenskoff, Jacmel, Cap-Haitien, Jeremie, Les Cayes, Petit-Goave, Grand-Goave, Hinche, Gonaives, St Marc etc are busy with well-offs, diplomats, NGO professionals, bureaucrats, government officials, and tourists.  Wherever you go in Haiti, you will find these amazing eateries that serve specialities such as akra (Malanga fritters), pate or flaky Haitian patties, pikliz or spicy coleslaw, pickled slaw, (pickled shredded cabbage, carrots, onions, shallots, and habanero peppers), griot or fried pork, diri kole ak pwa rouj or red beans with rice, Poulet en sauce, chicken and gravy, legumes (a traditional Haitian dish of braised vegetables and meat such as beef and turkey, pork, crabs, ribs, conch meat, and the favorite oxtail cooked for two (2) hours); Ji papay or papaya juice; other tropical and exotic fruits and vegetables such as cachiman kebek (anona reticulate, mamon in Spanish, Bullock’s heart, custard apple), guanabana or corosol etc.

You will have an opportunity to experience Creole cooking and lifestyle.  Creole cooking represents the combination of French, Spanish, African, and indigenous Amerindian cuisines. 

Labapen (Creole) / Châtaigne  (French) / Chestnuts (English):  Haitian chestnuts are roasted and boiled and eaten as a snack.

Kachiman (Creole) / Cachiman (French) / Custard Apple (English) – Native to Haiti’s Taino and Arawak Indians, this fruit is the finest and most flavorful fruit of the region. 

Franbwaz (Creole) / Framboise (French) / Dewberry – It is a Haitian raspberry.  It is eaten fresh and used to make preserves. 

Djon-Djon Mushrooms are tiny black brown mushrooms which have an exquisite aroma.  When soaked in water, they release a black coloring which gives rice and meats a distinctive color, aroma, and flavor.

Berejèn (Creole) / Aubergine (French) / Eggplant – Haitians use eggplant in meat and seafood dishes called Legumes / Legim (creole).  The Arabs and Persians brought them to Africa.  Then the Europeans brought them and the African slaves to Hispanola during the the slave trade. 

 

 

 

Direct download: Finger-Licking_Haitian_Recipes_Dishes.mp3
Category:general -- posted at: 1:49pm PST

Let's Learn Haitian Creole Alphabet.  Listen (Koute)

Learn Haitian Creole in one Week

Purchase a copy of Learn Haitian Creole in One Week.

Wi tout moun ka aprann Kreyòl nan yon semèn - Yes everybody can learn Haitian Creole in one week.

 

Ki jan / Kòman / Kouman nou ka aprann lang sa a si vit? -  How can we learn this language so fast?

 

Si nou renmen etidye, nou ka aprann ni byen vit – If you like to study, you can learn it very fast.

 

Di’m kisa pou’m fè pou’m kòmanse aprann Kreyòl – Tell me what to do to start learning Creole

Alphabe Kreyol

a  an  b  ch  d  e  è  en  f  g  h  i  j  k   l   m   n   ng   o   ò   on   ou   oun   p  r   s   t   ui   v   w   y  z

 

 

Direct download: Aprann_Kreyol_Nan_Yon_Semen_Learn_Creole_In_One_Week.mp3
Category:general -- posted at: 12:09pm PST

Listen to this Podcast Series:  Episode One

http://learnfrenchonlinefree.libsyn.com/listen-to-haitian-creole-podcast-lesson-series-narrated-episode-one-of-pages-1-7

Ann Pale Kreyòl ak Anglè PlopPlop epi San Dlo Nan Je - Let's Speak Haitian Creole in No Time and Without Tears

To follow with us, you can purchase a copy right on Amazon here: https://www.amazon.com/Haitian-Creole-English-without-LearnHaitianCreoleOnline-ebook/dp/B01LXZAG8K

 


Purchase a copy of https://www.amazon.com/Haitian-Creole-English-without-LearnHaitianCreoleOnline-ebook/dp/B01LXZAG8K

To purchase a PDF copy of this ebook, Let's Speak Haitian Creole and English in no Time and without Tears...., go to http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com

 

All delivery will be via email.  

Category:Learn Free Haitian Creole Online -- posted at: 8:36pm PST

Communication assistance for Haitian Migrants, Social Workers, and Authorities

Some Haitian migrants left Haiti by walking, catching a tap tab or taxi, and traveling by bus to DR where they caught a flight to Panama.  From Panama, they traveled to Ecuador, Peru, Bolivia and Brasil.  Some of them were granted a work permit to work in Brasil.  That was when Brasil's economy was great.  Brasil did not have the current political upheaval.  President Dilma Rousseff and Zika were not making headlines yet. People were talking about getting ready for the 2016 Olympic games.  Once the economy started slowing down, Haitian migrants lost their job.  They were ready to travel again through Central America and Mexico.  This time, they were heading back to Tijuana at the San Ysidro Port of Entry, the largest land border between Mexico, Tijuana and San Diego. 

Staff at La Casa de Migrante in Tijuana said they have opened the door and the floor so migrants can have a space to stay and sleep. 

This series of podcast lessons will help everyone, social workers, authorities, church directors and pastors, and local officials. 

 

Kachiman – la cherimoya/chirimoya (Spanish) – Sugar Apple or Sweetsop in Jamaica, Matomoko in Kenya, Sweet apple in Ghana, foreign lychee in Hong Kong, fruta pinha, condessa, ata, anona in Brazil and Angola, Matopetope in Tanzania (also known as custard apple in India and Australia and referred to as Annona reticulata).  In Hispanic America, it’s known as anón, anón de azucar, cachiman, fruta do conde, saramuyo, granadilla (little grenade).  Custard apple is an excellent source of energy. It helps to fight exhaustion and eliminates muscle weakness.  Por su bajo aporte en sodio, riqueza en potasio y poca grasa se aconseja a aquellas personas que sufren de hipertensión arterial o alteraciones cardiacas o de vasos sanguíneos. De la misma forma, también reduce los niveles de colesterol. 

Kowosòl – Guanábana (Spanish) – Soursop (Graviola – Brazilian Portuguese; Corossol – French; Anona reticulata – European Portuguese; bullocks’ heart, bulls’ heart, cœur de boeuf – Democratic Republic of Congo; Brazilian Pawpaw – Filipino). Some people state it is used for cancer treatment.  However, there is no credible scientific evidence showing that Anona muricata or Graviola is a cancer cure according to the Federal Trade Commission in the US.

Kayimit – Cainito / caimito / estrella – Star apple in Jamaica or milk fruit (Pomme de lait in French), known as bobi wata or breast Milk fruit in Sierra Leone; Odara in Nigeria.  Infusion of the leaves has been used against diabetes (tansyon) and rheumatism.  It is a delicious fruit that can serve as dessert.  The Cainito leaves have two colors, green and gold.  They refer to people with two faces as hypocrites, two-faced people.  Well-known aphrodisiac!

Mirliton – Chayote – Chayote.  It may help prevent acne, may help guard against constipation, may help energize the body, may help promote thyroid health, promote heart health

 

Direct download: LearnHaitianCreoleEnglishSpanish4Migrants.mp3
Category:learnHaitianCreole -- posted at: 3:06pm PST-->


Llamennos / Call us / Appelez nous


Donate to HaitianCreoleMP3 Homebuilding Project
Number of Homes Built: 0

Amount Received: $0


Donate to Help Defray Podcast Bandwith Costs


Online Haitian Creole Teacher:
Consultation by Phone: Pay Before Calling BelowAsk your Haitian Creole Questions with

HaitianCreole@Gmail.com or at AnnPaleKreyol@Gmail.com

HaitianCreoleMP3's Free/Gratis Lesson Links - Lecciones de Creole Gratis!

 • Visit KouteKreyol Multimedia Press
 • Online Haitian Creole Lessons with SakPaseLearnHaitianCreole
 • EducationalChildrensbooks in French, Creole, and English
 • SponsorandFeedaChild Program
 • Lesson #1
 • Lesson#1.1-Creole Vowels
 • Lesson #2
 • Lesson #2.1: More Greetings
 • Lesson #3
 • Lesson #4
 • Lesson #5
 • Lesson#6: Sak Pase
 • Lesson #6: Body Parts in Kreyol
 • Lesson#7: Kreyol Phrases and Expressions
 • Lesson#8: Brief News in Kreyol
 • Lesson#9: Free Sample of Textbook Audio Files
 • Lesson#10: Free! Listen to Sak Pase? N-ap Boule Textbook Audio-Chapters 1-3
 • Lesson#11: Lesson#11: Lesson for President Barack Obama....
 • Lesson#12: Rad Nou Mete Sou Ko Nou-Clothes We Wear
 • Lesson#13: Creole Verbs and Tense Markers
 • Lesson#14: Free Reading from "Ann Pale Yon Ti Kreyol
 • Home/Página de inicio
 • Audio en Espanol
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #1 gratuita
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #2 gratuita
 • KreyolPorEspanol: Leccion#3: El Cuerpo Humano
 • KreyolPorEspanol: Leccion#4: Dia de Conferencia
 • Kreyol en Espanol: Leccion#5: Querer, Amar, Gustar
 • Kreyol Por Espanol: Leccion #6: El Bicentenario de Mexico


 • Syndication  Donate to Help Defray Bandwith Costs


  Categories  Archives

  December 2017
  S M T W T F S
       
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  Subscribe to HaitianCreoleMP3 Lessons or choose to make a donation below

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner  Donate to Help Defray Bandwith Costs  Sponsored Links  Online Haitian Creole Teacher:
  Consultation and Lessons by Phone: Pay Before Calling Below  Find and Search for Kreyol Words, Expressions and More

  Custom Search
  Buy Your copy of SakPaseLearnHaitianCreole's "Sak Pase? N-ap Boule Textbook"

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  EducationalChildrensBooks: Educational Children's Books, Stories, Lesson Plans, Ebooks, ESL Reading

  ↑ Grab this Headline Animator

  Custom Search


  Let's Eat Haitian Foods - Ann Manje Manje Ayisyen - Comamos las comidas Haitianas - Consommons la nourriture Haitienne

  Koute Kreyol MP3 File Series -Listen to Kreyol MP3 File Series

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 1

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.

  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 2

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.  Purchase a copy of 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' at Amazon.com's Digital Text Platform

  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook  Canten con los Chicos Haitianos! Sing along with Haitian Children by getting a copy of this new 10-song CD for your youth group, sunday school and church activities.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Subscribe to RSS headline updates from:
  Powered by FeedBurner

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Creole MP3 Lessons By Subscription Only: Haitian Creole APP For iPhone, iPod, Zune HD, and Other MP3 Player

  This is only for MP3 Lesson Delivery. Not for Skype Lessons

  Select Your Creole MP3 Lessons Per Month

  Haitian Creole Lessons by Skype Call or Video Chat Only!

  Select Your 1+hour Creole Class Option
  Once you have completed the payment, please email us at haitiancreole[at]Gmail.com to inform us and provide us with your skype username and other data:

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  After listening to the free audio, you can choose to donate here to help develop additional free language lessons: Donate to French / Haitian Creole Teaching

  Buy all your haitian Creole books at Kindle Digital Publishing Now

  These books are released to help you learn Creole in no time. As we say in Creole, you can learn Kreyol PlopPlop!

  Kids Kreyol Kindle presents Creole books in Spanish, French, English, and Haitian Creole. Find out more about this blog at Kindle Kids Kreyol: Kids Kreyol Kindle


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Ask your FrenchLessonPodcast Questions with SayNow


  You can also learn French or Haitian Creole via Skype at http://worldwidehaitiancreoleclasses.blogspot.com

  Betterfly
  Joseph Charles


  Flag Counter

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...