[HaitianCreoleMP3 Free MP3 Kreyòl Podcast: Home of 'Sa'k Pase? N-ap Boule Textbook!' Audio Download]

 

Go to http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com to learn additional vocabulary words.  Go to http://haitiancreolemp3.libsyn.com to listen to various podcasts on names of the month, names of the week, main Haitian holidays and celebrations.

You will also find the names of stores such as famasi or a store where medicines are purchased; a boulanjri which is a store where bread is sold etc.  

 

 

Direct download: VocabularyWordsInHaitianCreole.mp3
Category:Creole in No Time -- posted at: 10:55pm PDT

Where you can find this ebook: 

This ebook can be found on https://www.amazon.com/dp/B01GHDE0WM/ref=rdr_kindle_ext_tmb

and on http://miamicreolebooks.blogspot.com

http://bostoncreolebooks.blogspot.com

http://newyorkcreolebooks.blogspot.com

and

http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com

 

 

The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití (sample text)

Ayiti gen anpil koulè.  Nou ka jwenn koulè toupatou.  Koulè se yon fòm ekspresyon Aysyen renmen anpil.  Se tankou lekti, ekriti, dans, fè tablo, fè desen, pale elatriye. Gade pyebwa nou yo.  Gade syèl ble nou an.  Gade lanmè a ki ban nou anpil pwason ak tout koulè.  Gade koulè kamyon, kamyonèt ak taptap nou yo. Nan tan lontan, mòn nou yo te kouvri nèt ak bèl pyebwa, plèn ak platon nou yo te gen bèl zèb pou anpeche ewozyon.  Tout Ayisyen renmen bèl koulè.  Kit yo pòv oswa yo se grannèg, kit yo se kiltavatè oswa yo se gwo zotobre lavil, yo renmen bèl koulè.  Yo renmen pentire kay yo ak bèl penti.  Gade koulè rad nan tout mache yo an Ayiti, koulè pèpè nou jwenn toupatou, depi nan mache kwadèbosal rive nan mache an fè elatriye. (Kontinye lekti - continued reading)

 

Translated sample text:

The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití

Haiti has a lot of colors.  We can find colors everywhere.  They are a form of expression that Haitians like a lot.  They are like reading, writing, dancing, speaking, drawing etc.  Take a look at our trees.  Take a look at our blue sky.  Look at the ocean that gives us all kind of multicolored fish.  Look at the color of our dump trucks, pickup trucks and Taptaps.  Years ago, our hills and mountains were completely covered with beautiful trees; our plains and flatlands had beautiful green grass that prevented erosion. (Kontinye lekti - Continued reading)

 

Review:

"The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití" is a reading ebook about the beautiful colors of all things Haitian. It's about the beautiful color of most Haitians as in 'grimo, grimèl and marabou,' the color of the sky and the ocean, the bright colors of Tap Tap, taxis, and buses. It's about the color of Haitian Carnival, rara, popular bands, and Jalouzi neighborhood. Most importantly, it's about the bright colors that Haitians enjoy wearing, the colors of 'pèpè' or used clothes for sale in all Haitian markets. It's also about the colors of the treeless mountains that are being grilled by the Caribbean sun. Trees are like hats that cover the head of the mountain. They are like teeth in the mouth of the country.


"The Colors of Haiti – Koulè Ayiti – Los Colores de Haití" is an ebook that encourages Haitians to plant fruit trees and all the great trees that made the country the pearl of the Antilles.

 

Direct download: TheColorsOfHaiti-VocabularyWords.mp3
Category:Creole Words and Expressions -- posted at: 3:51pm PDT

Listen to the reading of kitchen / cooking vocabulary and Bible in English, Spanish and Creole

El Amor de Jesus + Jesus's Love + Lanmou Jezu -  Jesus's Love + Lanmou Jezi + El amor de Jesus -- Lectura de la Biblia + Lekti Labib + Biblical Reading + Vocabulary

Listen to the reading of the Bible – Escuchen la lectura de la Biblia – Koute lekti Labib

 

Que Tal? S'ak Pase? N'ap Boule! Bien! (English Version)

(Version Espanola) Que Tal? S'ak Pase? N'ap Boule! Bien!


<p>

Listen to Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook MP3/Audio - Ann Pale Kreyol...Let's Speak Creole.

<p>Pay first to gain access to the MP3 / Audio!

 

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">
<input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="TVEXNSMHZDVV2">
<table>
<tr><td><input type="hidden" name="on0" value="Sa'k Pase? N'ap Boule Text MP3">Sa'k Pase? N'ap Boule Text MP3</td></tr><tr><td><input type="text" name="os0" maxlength="200"></td></tr>
<tr><td><input type="hidden" name="on1" value="Purchase Acces to MP3 Audio">Purchase Acces to MP3 Audio</td></tr><tr><td><input type="text" name="os1" maxlength="200"></td></tr>
</table>
<input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!">
<img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>

<p>Content of the MP3 / Audio File

<p>Listen to 'Sa'k Pase? N'ap Boule Textbook' MP3/Audio in your car, your iPad, tablet, phone, and laptop

<p>Useful Creole Expressions and Cultural Notes

<p>Grammar and Vocabulary

<p>Pronunciation Key

<p>Question Words, Conversation and Greetings

<p>Conjugate verbs, Forms of Definite and Indefinite Articles

<p>Useful Expressions for Healthcare Professionals, at the Doctor's Clinic, Medical Terms and Practice

<p>Human Body: Illnesses, Medications, and Health issues

<p>Weather, Temperature, Telling Time, Jewelry, Watches, Bracelets and Diamonds

 

 

 

 

 

Category:PDF - DigitalEbooks - IndieEbooks - Audio Mp3 -- posted at: 4:53pm PDT

Learn Haitian Creole and Listen to News on 2015 Haitian Carnival, Accident and Cancellation.

<p>

Ayiti Anile Kanaval 2015 lan Aprè 18 moun te mouri ak plis de 78 lòt moun te blese sou trajedi cha a

<p>Sujè Konvèsasyon ak Dyalòg an Ayiti epi Atravè Lemond

<p>Anvan nou kòmanse pale de aksidan sa-a, ann eksplike ki sa yon cha ye.  Ayisyen ki pale Fransè ak Kreyòl rele’l yon char.  Yon cha pa yon [ ‘chat,’ cat in English]. Yon cha se yon ‘float in English.  O non.  Yon cha se tankou yon gwo kamyon byen wo ki pote gwo aparèrèy mizikal tankou tout enstriman, opalè ke gwoup mizikal va bezwen pou’l anime oswa pete tenpan moun k’ap koute oswa ekspektatè yo ki kanpe sou tout bò kote’l oubyen sou bò wout la.  Sa vle di cha a pote non sèlman manm gwoup la, li pote envite espesyal ak zanmi gwoup la tou.  Si ou pa yon bèl fanm ki gen kontak ak manm gwoup la, ou pa’p jwenn yon plas sou cha a daprè anpil fanm ki antre patisipe nan konkou pou genyen yon plas. 

<p>Fantom Barikad Crew pran nan Kouran sou cha-a.  Yon kab elektrik touche’l epi elektrokite’l. Men li sove!

<p>Dram sa-a, trajedi sa-a te rive sou cha gwoup mizikal ki rele Barikad Crew sou bò Channmas pandan dezyèm jou Kanaval nasyonal 2015 lan.  Chantè gwoup Barikad Crew a ki rele ‘Fantom’ te frape yon kab kouran electric ki gen tansyon mwayèn. Anpil moun ap pale sou otè kab elektrik yo pa rapò ak otè cha yo nan epòk kanaval pou detèmine ki kote cha yo dwe pase. Aprè aksidan an te fin rive le 17 fevriye 2015, Premye Minis Evans Paul deklare yon peryòd dèy nasyonal, kòmanse Mèkredi rive jouk Samdi 21 Fevriye 2015.  Samdi se te jou funeray nasyonal pou moun ki te mouri yo........

 

Direct download: 2015Kanaval-Mardigras-Madigra-Aksidan.mp3
Category:learnHaitianCreole -- posted at: 1:20pm PDT

What is there in a classroom? Sa'k genyen nan yon klas? Haitian Creole - English Textbook - Episode 2

New words (mo nouvo) from Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary – TiDiksyonè, Vokabilè, ak Liv Kreyòl - Anglè

 

Ban – Bench / Benches;

Kaye – Notebooks;

Liv – Books;

Plim – Pens;

Kreyon – Pencils;

Chèz – Chairs;

Gonm – cap eraser;

Chifon – cloth eraser, rag, cloth;

Règ – Ruler;

Tab – Table;

Lèt – Letter;

Gen / Genyen – To have;

Tablo – Blackboard / whiteboard / board;

Pòt – Door;

Fenèt – Window;

Drapo – Flag;

Biwo – Desk;

Elèv – Students;

Klas – Classroom / Class;

Madmwazèl / Mèt / Pwofesè – Teacher;

Chemiz – Shirt;

Wòb – Dress;

Ba – Stockings;

Sapat – Thongs, Sandals;

Kravat – Tie;

Soulye – Shoes;

Mayo – T-shirts;

Jip – Skirt;

Pantalon /  Kanson – Pants;

Boutonnen – To button;

Deboutonnen – To unbutton;

Zipe – To zip up;

Dezipe – To unzip;

Eseye rad sa-a – Try on this cloth;

 

Go to LearnHaitianCreoleOnline.blogspot.com to find additional Creole lessons

Visit EZHaitianCreole.blogspot.com to find beginning Creole lessons

 

 

 

 

 

Direct download: What-Is-There-In-A-Classroom-Mini-Haitian-Creole-Episode-2.mp3
Category:learnHaitianCreole -- posted at: 10:12am PDT

Finger-licking Haitian Recipes and Dishes: Akra, Pate Cho, Soup Joumou, Griyo, Taso, Rice and Beans, Diri Kole ak Pwa, Bannann Peze etc, etsetera

<p><a href="http://www.amazon.com/dp/B00R989UGG">"Finger-licking Haitian Recipes and Dishes</a> is a new book on Haitian dishes and recipes. It brings you information on why Haitians eat squash soup on January 1 every year.  If you want to enjoy Haitian fruits and vegetables, learn which ones you want to try first.  This ebook gives you simple info and a great introduction to the most popular dishes such as griyo or fried pork shoulders, pate Ayisyen or Haitian patties, legim or vegetables, diri kole ak pwa or rice and beans etc.   It will make you knowledgeable about the different spices that Haitians use in their kitchens.

<p>Purchase a copy of this ebook if you want to follow this episode now

Direct download: finger-licking-Haitian-Recipes-Dishes.mp3
Category:general -- posted at: 12:11pm PDT

Narrated Story of - Walking and Playing in the rain - Mache ak Jwe anba lapli

"Mache ak Jwe anba lapli – Walking and Playing in the rain" is the story of two beautiful Haitian girls who got caught by bad weather while walking home from school. Linda and Lidya were close cousins. They were members of an extended Haitian family in Jeremie, a city in the Southwestern part of Haiti. Thomas-Alexandre Dumas, son of a French nobleman and mixed-race slave and eventually a general of the French Revolutionary Wars, was also born there. 

If you are interested in following this narrated story, purchase a copy of "Mache ak Jwe Anba Lapli - Walking and Playing in the Rain" from Amazon.com

Follow this story on the following blogs:  http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.comhttp://bonjourcreole.blogspot.com, http://voicivoilabonjour.blogspot.com, and http://madansara.blogspot.com

 

Direct download: Walking-and-Playing-in-the-Rain.mp3
Category:Haitian Creole ebook Audio -- posted at: 8:29pm PDT

Listen to Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary (Mini_Haitian_Creole_Dictionary_Vocabulary.mp3)

Listen to Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary (Mini_Haitian_Creole_Dictionary_Vocabulary.mp3)

Purchase a copy of 'Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary' from Amazon.com / Kindle Digital Publishing now.

If you are interested in purchasing a PDF copy or link to "Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary – TiDiksyonè, Vokabilè, ak Liv Kreyòl - Anglè", you can purchase a PDF link via Dropbox right here: (Once you are done, a PDF copy will be emailed to you

LearnHaitianCreoleOnline - Pay

Find out whether you know the names of the games most Haitian kids play. Underline boys and girls' favorite games. Linda and Lidya enjoy playing the following games: Linda and Lidya enjoy playing 'Kay'! Yo renmen jwe kay

Buy a copy of this ebook "Mache ak Jwe Anba Lapli - Walking and Playing in The Rain" on Amazon.com

jwe domino (play domino)

jwe marèl (hopscotch)

jwe damye (checkers)

monte kap (fly kites)

jwe bezig (yon jwèt kat ki gen rèn)

jwe oslè (knucklebones, jacks)

jwe mab (marbles)

fè lago (hide and seek, play tag)

jwe kat (play cards)

jwe boul (play balls, mostly soccer)

sote kòd (jump ropes)

jwe kay (count-and-capture)

jwe kat (play cards)

fè wonn ( role playing, dancing and singing in a circle, run and play in a circle)

jwe kachkach liben (Hide and Seek an Object)

jwe ak fistibal, tire fistibal (play with slingshots, shoot with slingshots)

Find the rest of the vocabulary on http://learnhaitiancreoleonline.blogspot.com

Purchase a PDF copy or PDF Link to to "Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary – TiDiksyonè, Vokabilè, ak Liv Kreyòl - Anglè"below

LearnHaitianCreoleOnline - Pay

Listen to this "Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, Mini Dictionary" Episode 1

Purchase a copy of 'Haitian Creole / English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary' from Amazon.com / Kindle Digital Publishing now.

Purchase a PDF link to "Haitian Creole - English Textbook, Vocabulary, and Mini Dictionary – TiDiksyonè, Vokabilè, ak Liv Kreyòl - Anglè",

LearnHaitianCreoleOnline - Pay
Direct download: Mini_Haitian_Creole_Dictionary_Vocabulary.mp3
Category:Learn_Haitian_Creole_Online -- posted at: 3:59pm PDT

Istwa Timoun - Kids Stories Written in Haitian Creole and English - How to Babysit a Grandma in South Beach, Miami.... - Ki Jan Pou w...yon Grann.....

Istwa Timoun - Kids Stories Written in Haitian Creole / English:

Purchase a copy of How to Babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Ki Jan Pou w... yon Grann...

"How to babysit a Grandma in South Beach, Miami, Boston, and New York - Kijan pou w Gadò Yon Grann Miyami, Boston, ak Nouyòk" is an ebook written in English and Haitian Creole. It tells you how to babysit your grandmother who is visiting you from Jamaica, Mexico, Haiti and other countries. It tells you what to feed her for breakfast, lunch, and dinner. In this ebook, you will find fun places you can take her to interact with her "compadres and comadres" (buddies in Egnlish or Konpè ak Kòmè in Haitian Creole). You will find the tropical fruits such as mangoes and Paw Paw etc.

Find additional textbooks and Haitian Creole stories on this bestselling author's page.

Find additional ebooks on http://madansara.blogspot.com, http://voicivoilabonjour.blogspot.com and http://frenchandaudio.blogspot.com

Direct download: How_To_Babysit_a_Grandma_Ki_Jan_Pou_w_Gado.mp3
Category:Istwa_Timoun_Kids_Stories -- posted at: 2:56pm PDT-->


Llamennos / Call us / Appelez nous


Donate to HaitianCreoleMP3 Homebuilding Project
Number of Homes Built: 0

Amount Received: $0


Donate to Help Defray Podcast Bandwith Costs


Online Haitian Creole Teacher:
Consultation by Phone: Pay Before Calling Below

Ask your Haitian Creole Questions with

HaitianCreole@Gmail.com or at AnnPaleKreyol@Gmail.com

HaitianCreoleMP3's Free/Gratis Lesson Links - Lecciones de Creole Gratis!

 • Visit KouteKreyol Multimedia Press
 • Online Haitian Creole Lessons with SakPaseLearnHaitianCreole
 • EducationalChildrensbooks in French, Creole, and English
 • SponsorandFeedaChild Program
 • Lesson #1
 • Lesson#1.1-Creole Vowels
 • Lesson #2
 • Lesson #2.1: More Greetings
 • Lesson #3
 • Lesson #4
 • Lesson #5
 • Lesson#6: Sak Pase
 • Lesson #6: Body Parts in Kreyol
 • Lesson#7: Kreyol Phrases and Expressions
 • Lesson#8: Brief News in Kreyol
 • Lesson#9: Free Sample of Textbook Audio Files
 • Lesson#10: Free! Listen to Sak Pase? N-ap Boule Textbook Audio-Chapters 1-3
 • Lesson#11: Lesson#11: Lesson for President Barack Obama....
 • Lesson#12: Rad Nou Mete Sou Ko Nou-Clothes We Wear
 • Lesson#13: Creole Verbs and Tense Markers
 • Lesson#14: Free Reading from "Ann Pale Yon Ti Kreyol
 • Home/Página de inicio
 • Audio en Espanol
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #1 gratuita
 • Que Tal? Kreyol en Espanol Leccion #2 gratuita
 • KreyolPorEspanol: Leccion#3: El Cuerpo Humano
 • KreyolPorEspanol: Leccion#4: Dia de Conferencia
 • Kreyol en Espanol: Leccion#5: Querer, Amar, Gustar
 • Kreyol Por Espanol: Leccion #6: El Bicentenario de Mexico


 • Syndication  Donate to Help Defray Bandwith Costs


  Categories  Archives

  September 2016
  S M T W T F S
       
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  Subscribe to HaitianCreoleMP3 Lessons or choose to make a donation below

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner  Donate to Help Defray Bandwith Costs  Sponsored Links  Online Haitian Creole Teacher:
  Consultation and Lessons by Phone: Pay Before Calling Below  Find and Search for Kreyol Words, Expressions and More

  Custom Search
  Buy Your copy of SakPaseLearnHaitianCreole's "Sak Pase? N-ap Boule Textbook"

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  EducationalChildrensBooks: Educational Children's Books, Stories, Lesson Plans, Ebooks, ESL Reading

  ↑ Grab this Headline Animator

  Custom Search


  Let's Eat Haitian Foods - Ann Manje Manje Ayisyen - Comamos las comidas Haitianas - Consommons la nourriture Haitienne

  Koute Kreyol MP3 File Series -Listen to Kreyol MP3 File Series

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu. Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 1

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.

  Koute Kreyol: Listen to Kreyol - Buy 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' Audio: Chapter 4, Part 2

  Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.  Purchase a copy of 'Sak Pase? N-ap Boule Textbook' at Amazon.com's Digital Text Platform

  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook  Canten con los Chicos Haitianos! Sing along with Haitian Children by getting a copy of this new 10-song CD for your youth group, sunday school and church activities.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this disc on Lulu.


  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

  Support independent publishing: Buy this book on Lulu.  Joseph J. Charles, M.S.

  List Price: $29.99

  5.25" x 8" (13.335 x 20.32 cm)

  Black & White on Cream paper

  140 pages

  ISBN-13: 978-1451536119

  ISBN-10: 1451536119

  BISAC: Foreign Language Study / Creole Languages

  Book Review:

  SakPaseLearnHaitianCreole is designed to help beginning and intermediate learners of Haitian Creole get the support they need with the grammar, vocabulary, exercises and phonology of the language. The lessons cover various topics such as daily Haitian life, disaster relief language, family interactions, community life, shopping, medical care and polite or appropriate communication, schools and church activities.

  Purchase a copy of this textbook to learn Haitian Creole now: SakPaseLearnHaitianCreole Textbook

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Subscribe to RSS headline updates from:
  Powered by FeedBurner

  UrbanbooksPublishing: UrbanbooksPress, UrbanBooks ePress, Fiction, Non-Fiction, and Media

  ↑ Grab this Headline Animator

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner


  Creole MP3 Lessons By Subscription Only: Haitian Creole APP For iPhone, iPod, Zune HD, and Other MP3 Player

  This is only for MP3 Lesson Delivery. Not for Skype Lessons

  Select Your Creole MP3 Lessons Per Month

  Haitian Creole Lessons by Skype Call or Video Chat Only!

  Select Your 1+hour Creole Class Option
  Once you have completed the payment, please email us at haitiancreole[at]Gmail.com to inform us and provide us with your skype username and other data:

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  After listening to the free audio, you can choose to donate here to help develop additional free language lessons: Donate to French / Haitian Creole Teaching

  Buy all your haitian Creole books at Kindle Digital Publishing Now

  These books are released to help you learn Creole in no time. As we say in Creole, you can learn Kreyol PlopPlop!

  Kids Kreyol Kindle presents Creole books in Spanish, French, English, and Haitian Creole. Find out more about this blog at Kindle Kids Kreyol: Kids Kreyol Kindle


  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner
  Ask your FrenchLessonPodcast Questions with SayNow


  You can also learn French or Haitian Creole via Skype at http://worldwidehaitiancreoleclasses.blogspot.com

  Betterfly
  Joseph Charles


  Flag Counter

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...