Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!


1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Aug 9, 2020

 

Zoom Kreyòl: Nou ka aprann Kreyòl PlopPlop sou Zoom

Zoom Kreyòl: You can learn Haitian Creole in no time on Zoom

Zoom pèmèt ou aprann Kreyòl fasil, Taptap, avèk jwa epi san dlo nan je

Zoom allows you to learn Haitian Creole easily, fast, joyfully and without tears.

Kounye a avèk Zoom, nou ka aprann yon lòt lang, yon nouvo lang.

Now with Zoom, you can learn another language, a new one.

Sa w dwe fè:  Al sou http://JosephJCharles.com kote w’ap jwenn liv ou ka achte.

What to do:  Go to http://josephjcharles.com where you can find textbooks to purchase.

  1. Achte yon kopi / buy a copy of ‘Let’s Speak Haitian Creole and English in no Time and without Tears.’
  2. Achte yon kopi / buy a copy of ‘Sa’k Pase? N’ap Boule Textbook (Learn Haitian Creole Online)
  3. Peye / pay $40 for 1-hour session (40 dola ameriken) pou chak sesyon ki va dure inèdtan. Nou ka peye avèk / you can pay with Vennmo (@JosephJ-Charles), CashApp (JosephJCharl) oswa avèk Paypal (paypal.me/biz2coachbiz)
  4. Peye avan chak class oswa chak sesyon!!!! Pay in advance each one of your sessions
  5. Kou w fin peye, m’ap voye yon envitasyon Zoom ba ou pou kòmanse klas la. As soon as you’re done paying, I will send you a Zoom invitation to you so you can start the class.

 

Men sit nou ka vizite / here are the sites you can visithttp://josephjcharles.com

 ak /and http://haitiancreolemp3.libsyn.com

 

Ps! Si hablan Español y quieren aprender el Kreyol Haitiano, vayan a http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com/

Compren e usen este libro ‘Learn Creole Very Slowly – Aprendan Creole Despacito – Aprann Kreyòl Toudousman: Please Speak Slowly – Por Favor Hablen Despacio – Veuillez Parler Doucement…”