Preview Mode Links will not work in preview mode

HaitianCreoleMP3: Learn French and Creole Online in No Time!


1. Learn Haitian Creole Online:  Creole Resources

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage/category/Learn_Haitian_Creole_Online%20

2.  Learning Haitian Creole's Webpage Category

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/

3.  Let's Learn Creole in One Week - Ann Aprann Kreyol nan yon Semenn

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/learn-haitian-creole-in-one-week-aprann-kreyl-nan-yon-semn-page-46-etc?tdest_id=108847

 4.  HaitianCreoleMP3.Libsyn.com Webpage:

http://haitiancreolemp3.libsyn.com/webpage

 *

5. Learn French Online with FrenchLessonPodcast.libsyn.com

 

Jul 24, 2011

This is only an excerpt of the ebook, "Godfather's Mercy: Pitye, Parenn or Parenn Pran Pitye..."

Get the whole story right here:

Purchase a copy of this book at Smashwords.com Now you can also purchase this book at Kindle Amazon or AmazonKindle

You can also purchase a copy of "Godfather's Mercy: Pitye, Parenn! or Parenn Pran Pitye!..." at PubIt Barnes and Noble as a Nook eBook

Learn French, English, and Haitian Creole with this new booklet. Read the story of Tijan and his godfather, Mr. Bonifas! Now you can also purchase Godfather's Mercy: Parenn, Pitye or Parenn Pran Pitye! at Kindle Amazon or AmazonKindle

Poukisa Tijan Pa Al Lekòl – Why Ti Jan Does Not Go to School

The Godfather’s Mercy – Parenn Pran Pitye

Vwala se te yon fwa yon ti gason ki te rele Tijan deside aprann li ak ekri. Tijan te fèt nan yon ti kanton touprè Leyogàn, Ayiti, sou tèt yon gwo mòn ki rele Katwen. Li se dezyèm pitit madan Altidò. Li gen yon gran sè k-ap viv avèk fanmi papa-l. Gran sè-l la rele Marijo. Tijan pa gen menm papa ak Marijo. Tijan pa konn papa-l. Papa Marijo voye-l lekòl. Tijan pa gen yon paran ki ka voye-l lekòl.

Chak ane, li tris anpil lè li wè gran sè-l gen nouvèl unifòm, soulye, chosèt, ak nouvo liv. Tijan ta renmen aprann li ak ekri tou, men papa-l pa rekonèt li.

Madan Altidò pa kapab ede Tijan rankontre papa-l. Li pa konnen kilès ki papa pitit gason li an. Madan Altidò pa sonje anyen ditou paske li toujou sou. Li renmen bwè tafya, kleren epi fimen sigarèt. Lè li fè kòb, li gaspiye-l nan bweson ak fridòdòy epi fritay. Se poutèt sa papa Marijo pran-l nan men manman-l.

Tijan gen dizan kounye-a. Ti zanmi-l yo kòmanse rele-l bèt. Yo panse li sòt. Men li konnen li pa sòt. Li konnen analfabèt pa vle di bèt. Li gen yon plan. “Si sèlman plan-m nan mache, m ka montre tout moun m se yon ti nèg fò. »

Se konsa Tijan deside mache al kay parenn ni ki t-ap viv nan vil Leyogàn. Parenn li te gen anpil kontak nan vil la. Li voye tout pitit li yo lekòl. Mesye Bonifas pran pitye pou Tijan ki tonbe kriye epi plenyen.

« Ou gen lè ap bwote, Tijan ! » Mesye Bonifas fè remak sa-a. « Kote manman ou ? Poukisa li pa vini avèk ou ? »

« Parenn, m vle viv avèk ou. M pa ka kontinye viv anwo sou tèt mòn nan. » Tijan reponn. « Manman-m pa vle fè anyen pou mwen. Tout lajan li fè al nan kleren. M gen dizan. M pa konn li ak ekri. »

« Manman ou pa voye ou lekòl ? »

« Non. Li sou toutan. Li pa gen tan pou-l panse ak bagay konsa. »

“Manman ou pa-t janm di ou ki moun ki papa ou.”

« Non. Ou konnen m pa gen papa. Marijo gen yon papa. L-ap viv lakay granparan li.”

Mesye Bonifas gade-l nan je. Li pa di yon mo. Li pa eseye reponn kesyon li oswa revele idantite papa-l.

“Ki sa ou t-ap fè pandan tout ane sa yo ? »

« Chak ane, m panse manman-m pral voye-m lekòl. Men li pa janm gen tan pou-l fè sa. »

Mesye Bonifas reflechi. Li sezi anpil. Li te kwè Tijan te genyen menm papa ak Marijo.

“Alkowòl se move bagay. Madanm nan neglije responsabilite-l akoz tafya. Se sa k-ap detwi peyi-a.”

Mesye Bonifas ouvri pòt boutik li. Li pran ti bwat rad ak sapat Tijan te pote-a. It was all his possession. Li mete-l nan yon chanm dèyè kontwa-a. Epi li di Tijan,

« Byenveni lakay mwen. M pral wè sa-m ka fè pou ou. M pral elve ou tankou dis pitit fi ak gason-m yo. »

« M pral vin onzyèm pitit ou. »

« Wi. Ou se fiyèl mwen, Tijan. Sèl sa-m mande, se pou ou travay di nan boutik la ak lekòl ou. »

Mesye Bonifas telefone madanm li pou-l anonse nouvèl Tijan ki debake sou li.

“Cheri, m gen nouvèl pou ou. Ou sonje fiyèl mwen an ki rete sou tèt mòn Leyogàn nan ? »

« Alo, cheri. Wi. Moun ki knonnen-l anwo a di-m li pa gen fòs pou-l desann vin fè kòmès lavil. Li bwè twòp tafya. »

« Aha. Ou konnen-l byen. »

« Se yon tafyatè li ye. Li gen lòt vis tou. Li fimen. Li pase gason sou gason. Eske yo te janm rive konnen kilès ki papa fiyèl ou a?”

“Cheri, m pa ka reponn kesyon sa-a.”

« Poukisa, boubout mwen ? »

Get the translated version of the above story at http://creolechildrensbooks.blogspot.com, http://kreyolpalekreyolkonprann.blogspot.com

Get additional text at http://newwavepublishing.blogspot.com

This is only an excerpt of the ebook, "Godfather's Mercy: Pitye, Parenn or Parenn Pran Pitye..."

Get the whole story right here:

Purchase a copy of this book at Smashwords Now you can also purchase this book at Kindle Amazon or AmazonKindle